M – 8.A LEDEN, ÚNOR

Český jazyk – prázdniny a pravidla pro příští rok

Rodičovské schůzky 5. 6. 2018 – český jazyk 6. B

Shrnutí učiva 6. ročníku

mluvnice – pravopis: vyjmenovaná slova, předpony s-, z-, zdvojené souhlásky,

 • bě/bje/pě/vje/vjě/mně/mě, velká písmena
 • slovotvorný, tvarotvorný, morfologický rozbor
 • ohebné slovní druhy
 • skladba – podmět, přísudek, shoda podmětu s přísudkem, předmět

sloh – vypravování, popis (předmětu, pokoje, osoby)

 • práce s osnovou, přímá řeč
 • tvorba konceptu, myšlenková mapa, pětilístek

literatura – pověst, pohádka, bajka, balada, společná četba – Bylo nás pět, čtení s porozuměním

 • 3 čtenářské dílny (samostatný výběr knihy, společný úkol, diskuze, práce ve dvojicích, skupinová práce)
 • čtenářský deník – 6 zápisů za rok, kombinace doporučené a dobrovolné četby

(Pro příští školní rok plánuji osm knih.)

Pomůcky pro školní rok 2018/19

v sešitech lze pokračovat, pokud je v nich dostatek místa a nejsou poškozené

 • sešity A5 linkované – školní, domácí, diktátový sešit, literatura a čtení + sloh (z druhé strany),
 • A4 modrý nelinkovaný slohový sešit
 • folie pro psaní do učebnice (popisová složka), linkovaná podložka pro velký sešit

Sešity ani kopie z letošního roku radím na konci roku nevyhazovat!

Domácí úkoly

 • DÚ nadále 1x týdně
 • váha známky 1, DÚ jsou hodnoceny známkami 1, maximálně 2, pokud je tam více chyb, je DÚ hodnocen jako X
 • neodevzdaný DÚ je hodnocen jako N (pro potřeby průměru je to pak nedostatečná)
 • pokud žák chybí na zadání, dostává hodnocení A (podle konkrétní situace)

Doporučení

Přečíst za prázdniny alespoň dvě knihy, je možné a vhodné trénovat i hlasité čtení. Pokud knihu znáte, bavte se o ní společně.

Děti dostanou za úkol přes prázdniny napsat příběh pro podzimní soutěž „Mistr slov“, téma si zadáme na konci roku.

Pravopis je možné trénovat na www.pravopisne.cz, www.mojecestina.cz atd.

 

Děkuji všem rodičům za dosavadní spolupráci, přeji pěkné léto.

S pozdravem

Magda Pomajzlová