9.B Z 30.10.

 • probrali jsme globalizaci a globální rizika
 • zadána orientace – termíny písemných prací 25.10. a 8.11
 • začali jsme téma obyvatelstvo
 • zádána esej – téma globální antropogenní problém – termíní odevzdání 11.10.
  • esej: uvedení základních faktů, vašich osobních postojů a názorů

5.B – M – 30.10.

 • opakujeme z předchozích ročníků
 • 4.10. vstupní písemná práce
  • písemné násobení
  • zaokrouhlování
  • slovní úloha
  • písemné dělení jednociferným dělitelem
  • písemné sčítání a odčítání
  • převody jednotek
  • vzájemná poloha přímek
 • pokračovat budeme s čísly nad milion

7.B – M – 30.10.

 • opakujeme na vstupní písemnou práci
 • 4.10. vstupní písemná práce
  • operace s desetinnými čísly
  • převody jednotek
  • dělitelnost (všechny dělitele a nejmenší společný násobek a největší společný dělitel)
  • výpočty s úhly- (dopočítání velikosti vedlejšího úhlu)
  • výpočty objemu a povrchu kvádru
  • konstrukce trojúhelníku podle vět sss, sus, usu,
  • konstrukce těžnice, výšky, střední příčky, kružnice opsané a vepsané
 • začneme novou látku ZLOMKY
 • doposud zadané domácí úkoly:
  • 1. uč. A 8/E5,1
  • 2. uč. A 10/G8 na jedno desetinné místo
  • 3. uč. A 7/6e,f,g ,h  7/9e,f,g,h

8.A – M 30.10.

 • opakujeme na vstupní písemnou práci
 • 1.10. pp. č. 2 – vzorce – čtyřúhelníky, hranoly
 • 2.10. pp. č. 3 – přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, poměr, procenta
 • 4.10. VSTUPNÍ PÍSEMNÁ PRÁCE –
  • konstrukce rovnoběžníku nebo lichoběžníku
  • příklady se zlomky (násobení, dělení, sčítání, odčítání, přednost operací, závorky)
  • procenta – slovní úloha
  •  slovní úloha poměr (změň v daném poměru nebo rozděl číslo v poměru)
  • měřítko plánu a mapy – slovní úloha
  • hranol výpočt objemu a povrchu
 • začneme probírat novou látku MOCNINY, je potřeba nosit tabulky

7.B -M

 • opakujeme postupně témata z loňského roku – v tomto týdnu
  • trojúhelníky
  • krychle a kvádr
  • dělitelnost
 •  v rubrice opakování jsou návodná videa a stráky, kde lze online procvičovat
 • v prvním říjnovém týdnu budeme psát vstupní písemnou práci (témata upřesním)

OPAKOVÁNÍ 7.B (8.A rozhodně neuškodí :-))